Ball bean

17/12/2018

Ball Bean là một loại cây có thể phát triển thành áo đỏ. 

  • Có được thông qua một rương kho báu trong ngục tối, lá gỗ đỏ hoặc trong chậu 
  • Có thể được sử dụng để làm thức ăn và khi ăn phục hồi 10 Satiety