Chíp lệnh

02/10/2018


Làm thế nào để tạo ra một chip hướng dẫn thế giới mini ? Có rất nhiều bàn tổng hợp trong trò chơi mini thế giới. Với những bàn tổng hợp này, chúng ta có thể tạo ra nhiều loại vật phẩm. Bài viết này dành cho tất cả mọi người để giới thiệu bảng tổng hợp của chip hướng dẫn và giới thiệu vai trò, chúng ta hãy xem xét.