Cơm

17/12/2018

Cơm:

Nó có thể được lấy từ hộp công cụ với Bát * 1 & Gạo * 3.

Cơm có thể được nấu chín và ăn