Hạt giống lúa mì

17/12/2018

Hạt giống lúa mì là một nguồn lúa mì.

Nó có thể có được bằng cách phá cỏ vì nó có cơ hội thả hạt giống

Sau khi trồng trên đất canh tác, bạn sẽ có lúa mì , và có thể được ăn bởi  và cừu để lấy phân bón cho động vật.